glitchnews:

全国5会場をネット中継で結んで開催された「自殺総合対策全国フォーラム2012」=9月10日、秋田市東通仲町の秋田拠点センター「アルヴェ」

glitchnews:

全国5会場をネット中継で結んで開催された「自殺総合対策全国フォーラム2012」=9月10日、秋田市東通仲町の秋田拠点センター「アルヴェ」


1 note
reblogged from glitchnews
originally posted by glitchnews

  1. pirulitodemorfina reblogged this from glitchnews
  2. glitchnews posted this


PIRULITO DE MORFINA.